Kallelse till ordinarie årsstämma 2022

Tid: måndagen den 20 juni, 2022 klockan 18.00  

Plats: Edövägen 2, i Ormingehus. Egen entré mellan Friskis och stora entrén på bottenvåningen. Hiss upp till plan 2. Följ skyltar till Boo Folkets Hus.

Förtäring: kaffe och bulle kommer att finnas för beräknat ca 20 pers.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 9. Föredragning av revisions berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat‐ och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 13. Beslut om arvoden för styrelsen, valberedning och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. Motioner bilaga 1-3  (Motioner  med bilagor når ni här)
 18. Stämman avslutas

Efter ordinarie möte, finns möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse  finns tillgängligt på föreningens hemsida: Protokoll, redovisningar och kallelser 

Om du har några frågor eller önskar få dokumenten i pappersform, är du välkommen att mejla oss på adressen info@edolandet.se

TACK OCH VARMT VÄLKOMNA

/ Styrelsen