Föreningen

En närmare presentation av våra fastigheter mm som kan vara till nytta för alla boende samt för mäklare är under konstruktion.

Myndighetskrav

Arbete pågår med att ta fram ovanstående material.

Att bo i bostadsrätt

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars ändamål är att upplåta bostäder eller lokaler med bostadsrätt i föreningens fastighet åt sina medlemmar (bostadsrättshavare). Tillsammans med de övriga medlemmar bestämmer man gemensamt över ekonomi och förvaltning. Bostadsrättsföreningar måste följa bestämmelserna i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. En del av dessa finns i föreningens stadgar.

När du köper en bostadsrätt blir du delägare i bostadsrättsföreningens tillgångar och skulder. Det är en ägandeform som innebär både rättigheter och skyldigheter. Alla i föreningen skall ta ansvar, inte bara för den egna lägenheten, utan även för fastigheten och dess kringmiljö. Detta regleras i bostadsrättsföreningens stadgar.

Vad är en bostadsrätt?

Den som bor med bostadsrätt är medlem i en bostadsrättsförening. Som bostadsrättsinnehavare äger man tillsammans med övriga medlemmar bostadsrättsföreningens byggnader och mark.
Bostadsrättsinnehavarna har nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Bostadsrätten kan säljas, ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra personliga tillgångar.

Måste man vara medlem i föreningen?

Innan man flyttar in i lägenheten måste man vara medlem i föreningen. Det är styrelsen som fattar beslut om medlemskapet. Om man inte blir antagen som medlem i föreningen kan man klaga hos hyresnämnden.

Definition av ägarbegreppet

Bostadsrättsinnehavare talar ofta om att de äger sin lägenhet. Formellt är detta fel formulerat. Föreningen äger huset och har upplåtit lägenheten med bostadsrätt. Bostadsrättsinnehavaren har en nyttjanderätt till lägenheten utan tidsbegränsning. Bostadsrätten går att överlåta och kan säljas.

Vem bestämmer i en bostadsrättsförening?

I en bostadsrättsförening råder demokrati. Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Denna hålls en gång per år.

Vid stämman får de boende välja styrelse och revisor. Vid stämman ska även beslutas om fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av vinst eller förlust, samt ansvarsfrihet för styrelsen. Under stämman har de närvarande tillfälle att blicka tillbaka på året som gått och tillsammans bestämma hur det kommande året ska mötas. Där diskuteras och granskas styrelsens förvaltning av föreningens tillgångar och där beslutas om vilka frågor som styrelsen ska arbeta med. Budgeten presenteras och fastställs.

Vid stämman väljs en ny styrelse.

Den valda styrelsen ansvarar för skötseln av föreningen under verksamhetsåret fram till nästa föreningsstämma. Styrelsen har regelbundna sammanträden och tar gärna in förslag, frågor eller synpunkter från bostadsrättsinnehavarna.

I din lägenhet avgör du om och när det skall göras smärre förändringar som t.ex. ommålning eller tapetsering. Skall du däremot göra större förändringar som t.ex bygga om badrum eller ändra rumsindelning måste du rådfråga styrelsen först.

Som medlem kan du lämna in förslag, motioner, eller ställa frågor till stämman. Varje medlem har en röst vid omröstningar.

Vem ansvarar för vad?

För skötsel, reparationer, utbyten och underhåll gäller generellt:

Bostadsrättsinnehavaren: Allt som finns på insidan av husen.

Föreningen: Hus-stommar, fasta tekniska system, utsida, yttre området och gemensamma lokaler.

Mer om detta finns att läsa i Brf Edölandets stadgar.

Hur fungerar ekonomin?

En bostadsrättsförening skall själv betala sina kostnader. Eftersom ingen utomstående ska tjäna pengar på ditt boende, bor du till självkostnadspris. Ju bättre bostadsrättsföreningen drivs, desto bättre blir dess ekonomi.
Drivkraften i en bostadsrättsförening är att tillvarata alla medlemmars intresse – framförallt de ekonomiska – på bästa sätt. En väl fungerande förening kan därför själv bidra till att öka kvaliteten i boendet och pressa boendekostnaderna.

Vilka kostnader har en bostadsrättsförening?

Räntekostnader, fastighetsskatt och andra skatter. Kostnader för värme och vatten samt underhåll, skötsel, avskrivningar, försäkringar, förvaltningsarvoden, administration, avsättning till fonder mm.

Behövs hemförsäkring för bostadsrätten?

En bostadsrättsinnehavare bekostar själv sin hemförsäkring som bör kompletteras med ett sk bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget omfattar det utökade underhållsansvaret bostadsrättsinnehavaren har enligt bostadsrättslagen och stadgarna.

Vad gäller om man vill sälja sin bostadsrätt?

Överlåtelse av bostadsrätt måste ske skriftligen. Följande uppgifter måste finnas med i överlåtelseavtalet: tilltänkt köpare, säljare, den lägenhet som avses, samt pris.

Överlåtelse bostadsrätt

För att överlåtelsen av din lägenhet skall gå så smidigt och snabbt som möjligt finns det ett par moment som måste göras.

  • Kontakta vår förvaltning, Restate i god tid före försäljning och begär besiktning/syn av lägenheten.
  • Anlita därefter mäklare.
  • Besiktning skall ske innan styrelsen behandlar medlemskapet av ny köpande. Innan utträde/inträde ur föreningen godkänns.
  • Har du hyrt parkering ev extra förråd ta kontakt med förvaltning för uppsägning. Uppsägningstid, se hyreskontrakt.
  • Återlämna samtliga nycklar/låsbricka till källare, grindar/garage och tvättstuga till förvaltning eller efter annan överenskommelse med mäklare.
  • Kom ihåg att kontakta kabel tv/bredbandsleverantör gällande ditt avtal och elbolag innan flytt.
  • Handläggningstiden för överlåtelse ligger på ca 6 veckor.