Allmän information samt vad gör styrelsen just nu?

Det är fortsatt vinter trots att den verkar kommit av sig, gruset kommer ligga kvar  på asfaltsytor ett tag framåt.  Ljusslingor i träd får vara tända fram till sista mars, några har gått sönder och de repareras i sommar.

Radondosor har samlats in och vi inväntar rapport genom AFF,  det bör inte vara några förändringar från föregående mätning.

Vår fina lokal under tvättstugan är nu klar för uthyrning, viktigt följa antal personer som får vistas i lokalen med hänsyn till brandskyddsregler.  e-posta gärna styrelsen e-post: info@brfedolandet.se  för bokning.

Styrelsen möts fortsättningsvis första tisdagen per månad kl 18:00, boende är välkomna första 15 minuter för frågor .

Styrelsen har delat upp sig i arbetsgrupper , en grupp planerar för ombyggnad/ uppfräschning miljöstugan. Nya krav ställs för sortering och därmed anpassas miljörummet utifrån det och görs även mer tillgängligt för er boende,  nya kärl för  matavfall,  fortsatt sortering för plast,  papper etc.  Miljöstugan skall göras trevligare, golv och väggar målas upp, förbättrad belysning och tydliga skyltanvisningar vid kärlen.  Vi återkommer!

En arbetsgrupp tar in förslag för passagesystem för våra portar, miljöstuga och tvättstuga. Arbete pågår!

En tredje arbetsgrupp ser över tvättstugan, hur vi kan forma om utrymmen och maskiner till en mysigare, effektivare och fräschare miljö.  Förstudie pågår och planerat för åtgärd 2024.

Övrigt planerat underhåll 2023 :

Portgolven fortsatta slipning av golvytan port 8-14 , styrelsen ser över upphandling av ytterligare entreprenör för att utgå från 2 håll av föreningens portar, hänger på att anbud är skäligt  men vi strävar för att få det klart under 2023. Vi vill upplysa om att arbetstid för slipning sker mellan ca  08:00 -16:00, med pauser och  finarbete som inte låter.

Planering pågår installation Laddboxar på parkeringsytor genom samarbetspart till Boo energi, det kommer innebära att vi behöver flytta runt några platser för att frigöra nya platser med laddboxar. Hyra per laddplats är inte fastställd.  Vi gör vad vi kan för att de skall komma på plats under detta år. Vi återkommer!

I samarbete med AFF ses betongglaspartier över,  vi har tagit beslut att det inte lönar sig reparera befintliga Det är stor skillnad kostnadsmässigt att ersätta med likvärdig, därför tar vi in offerter för att byta ut till aluminiumpartier. Övre våningsplans parti blir halva täckt yta och halva glasbeklädd,  bottenvåning lika parti om det inte är så att ett parti med dörr installeras för tillgänglighet ut till grönytor. Det är inte meningen användas som port! Bygglov skall säga sitt och vi kommer med närmare information till årsmötet, hur det hela har landat.

Vårens städdag beräknas  slutet av april, container kommer finnas den dagen och sedvanligt grillning. Vi återkommer med datum!

Datum för årsmöte är inte fastställd, styrelsen har påbörjat arbete med verksamhetsberättelse, årsbokslut etc. Beräknat sker årsmötet under maj månad.

Hälsningar från Styrelsen

Viktig information – dags för Radonmätning

Utsättning av radondosor

Under November kommer du att få besök från AFF  som placerar ut radondosor i din lägenhet. De mäter radonhalten i luften i din lägenhet. De ska ligga på samma plats där de placeras under minst tre månader. Därefter samlas de in och skickas till ett labb för analys. Därefter få vi mätvärdesrapporter.
Perioden  oktober till  april är den bästa mätperioden.

Avisering genom AFF kommer att skickas ut till berörda lägenheter, viktigt att er bostad är tillgänglig vid aviserad tidpunkt för utsättning.

Varför gör vi detta?

Enligt Miljöbalken ska fastighetsägare vidta åtgärder mot olägenheter för människors hälsa. Det rekommenderar att man mäter vart 10:e år, så därför är det dags igen.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Sommarhälsning 2022

Semestertider

Sommaren är här och  många  som reser bort, som vanligt ber vi er alla att ha ögon och öron öppna för eventuella oönskade besök,

Var noga med att stänga källardörrar och samma sak gäller för Garaget och Parkeringsgrindar. Just nu är det en ökning av stölder för bl.a. bränsle och katalysatorer.

Trädgårdsskötsel

Vi har avtal på gräsklippning samt ogräsrensning. Har du egen plantering intill balkongen har Föreningen redskap som går bra att låna, kontakta styrelsen om du behöver låna något.

Grill-/uteplatser

Njut gärna i vår fina trädgård, använd sittplatser och gräsmatta för rekreation och umgänge med dina grannar.

Samtliga stolar, bänkar & bord är till för alla – oavsett vilket hus du bor i.

Vi är en förening och äger allt gemensamt! Självklart är vi aktsamma och lämnar tillbaka lånade stolar och bord samt lämnar platsen snygg och fin, precis som innan. Har du egen grill så grillar du inte intill fasaden, det osar in till dina grannar. Övrigt gäller att visa hänsyn och tänk på att alla inte har semester, det finns dem som arbetar och behöver sova på natten.

Föreningslokalen

Glada nyheter, Föreningslokalen har nu fått ett välbehövligt underhåll, lokalen kommer att finnas tillgänglig för bokning i augusti månad. I lokalen ryms ca 15 personer, mer närmare information kommer upp på hemsidan till augusti.

Trapphus och underhåll

Styrelsen har beställt  slipning av portgolven, arbeten pågår löpande och gäller etapp om 10 portar med start i port 8 B. Efter det kommer vi att ha riktigt fina trapphus.  För att se mer om underhåll finns information på vår hemsida, uppdateras löpande. (www.brfedolandet.se)

OVK-åtgärder (Obligatorisk ventilations kontroll)

Det verkar också som att det flesta anslutna köksfläktar nu är bortkopplade, övriga anmärkningar från årets utförda OVK tas löpande genom  AFF med respektive boende. Vet man med sig att man har en ansluten fläkt och det inte är åtgärdat eller funderar på att montera en köksfläkt, kan man kontakta AFF för råd och stöd om ni är osäkra. Mer information om ventilation finns på hemsida (www.brfedolandet.se)

Styrelsearbete

Styrelsen går på semester från och med juli, e-post besvaras under hela sommaren men svarstiden kan dock vara något längre.

Årsmötet

Årsmötet gick av stapeln måndagen den 20 juni, 14 deltagare inkl. styrelsen, många bra frågor kom upp vilket styrelsen är tacksamma för. Vi vill höra från er!

Stämma gav styrelsen för motion nr 3 i uppdrag att ställa fråga till samtliga medlemmar genom enkät, frågan är om det finns intresse att öppna upp fönsterparti för installation av balkongdörr. Detta för att få tillgänglighet till grönytor. Styrelsen återkommer med enkät till samtliga medlemmar och svar till motionär skall tillhandahållas senast november 2022. Motion nr 3 i helhet kan du läsa HÄR

Vi hälsar Avey Larsson-Ailm varmt välkommen, nyinvald som suppleant i styrelsen och Johan Richert som ny i valberedningen där Kicki Johansson fortsatt är den sammanhållande.

Vi Tackar Per Rinaldo för sin tid som suppleant i styrelsen, nu får Per mer tid över att arbeta med sitt företag. Stort Tack till er som deltog på mötet

Trevlig sommar önskar styrelsen!                                     

(Gunilla, Birgitta, Håkan, Janne, Mats, Pia, Linda)

Kallelse till ordinarie årsstämma 2022

Tid: måndagen den 20 juni, 2022 klockan 18.00  

Plats: Edövägen 2, i Ormingehus. Egen entré mellan Friskis och stora entrén på bottenvåningen. Hiss upp till plan 2. Följ skyltar till Boo Folkets Hus.

Förtäring: kaffe och bulle kommer att finnas för beräknat ca 20 pers.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 9. Föredragning av revisions berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat‐ och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 13. Beslut om arvoden för styrelsen, valberedning och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. Motioner bilaga 1-3  (Motioner  med bilagor når ni här)
 18. Stämman avslutas

Efter ordinarie möte, finns möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse  finns tillgängligt på föreningens hemsida: Protokoll, redovisningar och kallelser 

Om du har några frågor eller önskar få dokumenten i pappersform, är du välkommen att mejla oss på adressen info@edolandet.se

TACK OCH VARMT VÄLKOMNA

/ Styrelsen

Getingar

Om du tycker att du sett många getingar vid husfasaden fast det bara är försommar, så är det drottningar som är ute och söker boende.

Håll bara koll på dem, så kan du hindra bon på olämpliga platser som på balkongen.

Det är geting drottningar som är ute och letar efter att bygga bo, geting drottningarna har övervintrat och nu vaknat till liv. De har gett sig ut i världen för att hitta platser för sina bon och för att börja byggandet samt lägga ägg.

Förirrar de sig in i lägenheten kan du visa ut dem genom att dra ner persienner öppna fönster eller balkongdörr, de hittar ut i ljuset igen.

I slutet av sommaren är det dags för nya getingar i trädgårdar och i hemmen. Det är det arbetslösa arbetargetingar som irrar runt.

Hälsningar

Styrelsen

Här kommer info om närliggande viktiga datum

Städdag

Vårens städdag är bokad lördagen den 14 maj  kl 10:00-15:00, en container kommer finnas  och styrelsen uppmuntrar till att passa på rensa i källarförråden. De som byggt in sitt förråd behöver ta bort  väggar/dörrar och återställa förrådet som en installation med reglar och nät.   ”Se gärna information om förråd/skyddsrum här på hemsidan”

Blommor till portkrukor finns om vädret tillåter och sedvanligt gäller det 1 st påse /plantor till vardera port. En blomsterfylld kruka utanför varje port, ger ett inbjudande intryck på besökare och bofasta. Därför uppmanar styrelsen till er boende att hitta  en lösning  för ”krukansvar” i varje trappuppgång med uppgift att vattna.

 

Årsmötet 2022                                                                                                           

Årsmötet är  prelbokat måndagen den 13 juni, kallelse skall vara er tillhanda 14 dagar innan, Vi har mottagit 3 motioner som tillägg till sedvanlig dagordning, inget utöver att informera om. Styrelsen finns naturligtvis kvar efter mötet för att besvara eventuella frågor.

Är ni intresserade att delta i styrelsen, ta kontakt med Valberedningen Kicki Johansson port 26 B genom att lägga en lapp med dina kontaktuppgifter i brevlådan.

Valberedningen behöver förstärkas med ytterligare medlemmar. Valberedningen arbetar för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver. Det innebär ett arbete under en period före årsstämman där styrelsen hjälper till med det dom kan

Styrelsen har ordinarie styrelsemöte första tisdagen var månad kl 18:00, där är ni välkomna att besöka oss de första 15 minuterna av mötet för att ställa frågor. Vi har mötet i källarlokalen under 8 A.  Delar av styrelsen är även tillgängliga vid öppettider på Miljöstugan måndagar och torsdagar mellan 18:30-19:30.

Härligt att våren äntligen är här och det medför att vår trädbelysning släckts ned och fartgupp, bord och stolar kommer placeras ut igen.

Hemsidan är mer uppdaterad, återkoppla gärna till Styrelsen genom e-post: info@brfedolandet.se om ni upptäcker felaktigheter eller vill föreslå information.

Soliga Hälsningar

Styrelsen

Julhälsning

Nu börjar året gå mot sitt slut, här kommer styrelsens Jul brev och information om sopsorteringen.

Miljöstugan har begränsade öppettider under Julhelgerna och är stängd dagarna 23 december och 6 januari.

Styrelsen Hälsar alla boende en riktigt God jul och Ett Gott Nytt År

JULBREV 2021

Byte av Fastighetsskötare

På torsdag 4 november övertas vår fastighetsskötsel av AFF (Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB)   Kontaktinformation kommer inom kort sättas upp i våra tavlor i portarna.

Vår tidigare fastighetsskötare PG Hiss & Fastighet Stockholm AB  sa nu i augusti  upp avtalet. Styrelsen har därefter gjort en upphandling utifrån 3 st anbud. Uppdraget gavs till AFF, styrelsen bedömde att det kommer föreningen till nytta att AFF finns etablerade i området och har skötseln i  grannföreningar. De har god erfarenhet i att hantera både bostadsrätter och hyresrätter.

Kontakt

AFF (Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB)

Expedition och öppettider
Utövägen 29
132 30 Saltsjö-Boo

tel nr           08- 715 13 00
E-post        info@affinacka.se
Hemsida    www.affinacka.se

Verksamhetstider    mån – fre 07:00-16:00
Kundtjänst öppen 07:00-11:00

Ny jour genom Jourmontör gäller för övrig tid -kvällar och helger

Tel 08-657 77 22  Endast för akuta ärenden som vattenläckage, stigande stamstopp eller strömlöst och fara för fastighet, Övrig utryckning kan komma att debiteras boende.

Hälsningar

Styrelsen

Lördag 25 september kl 10:00-13:00, har Edövägen 6-28 städ dag och mellan ca kl 11:00 – 14:00 ett 10 -tal loppisbord.

Ni som inte deltar på städdagen får gärna ta en tur och hälsa på era grannar samt göra ett fynd på loppisen.

Det gäller även våra grannföreningar i Orminge, kom och besök vår förening och loppis.

Välkomna 🍂 hälsar styrelsen, Brf Edölandet