Allmän information samt vad gör styrelsen just nu?

Det är fortsatt vinter trots att den verkar kommit av sig, gruset kommer ligga kvar  på asfaltsytor ett tag framåt.  Ljusslingor i träd får vara tända fram till sista mars, några har gått sönder och de repareras i sommar.

Radondosor har samlats in och vi inväntar rapport genom AFF,  det bör inte vara några förändringar från föregående mätning.

Vår fina lokal under tvättstugan är nu klar för uthyrning, viktigt följa antal personer som får vistas i lokalen med hänsyn till brandskyddsregler.  e-posta gärna styrelsen e-post: info@brfedolandet.se  för bokning.

Styrelsen möts fortsättningsvis första tisdagen per månad kl 18:00, boende är välkomna första 15 minuter för frågor .

Styrelsen har delat upp sig i arbetsgrupper , en grupp planerar för ombyggnad/ uppfräschning miljöstugan. Nya krav ställs för sortering och därmed anpassas miljörummet utifrån det och görs även mer tillgängligt för er boende,  nya kärl för  matavfall,  fortsatt sortering för plast,  papper etc.  Miljöstugan skall göras trevligare, golv och väggar målas upp, förbättrad belysning och tydliga skyltanvisningar vid kärlen.  Vi återkommer!

En arbetsgrupp tar in förslag för passagesystem för våra portar, miljöstuga och tvättstuga. Arbete pågår!

En tredje arbetsgrupp ser över tvättstugan, hur vi kan forma om utrymmen och maskiner till en mysigare, effektivare och fräschare miljö.  Förstudie pågår och planerat för åtgärd 2024.

Övrigt planerat underhåll 2023 :

Portgolven fortsatta slipning av golvytan port 8-14 , styrelsen ser över upphandling av ytterligare entreprenör för att utgå från 2 håll av föreningens portar, hänger på att anbud är skäligt  men vi strävar för att få det klart under 2023. Vi vill upplysa om att arbetstid för slipning sker mellan ca  08:00 -16:00, med pauser och  finarbete som inte låter.

Planering pågår installation Laddboxar på parkeringsytor genom samarbetspart till Boo energi, det kommer innebära att vi behöver flytta runt några platser för att frigöra nya platser med laddboxar. Hyra per laddplats är inte fastställd.  Vi gör vad vi kan för att de skall komma på plats under detta år. Vi återkommer!

I samarbete med AFF ses betongglaspartier över,  vi har tagit beslut att det inte lönar sig reparera befintliga Det är stor skillnad kostnadsmässigt att ersätta med likvärdig, därför tar vi in offerter för att byta ut till aluminiumpartier. Övre våningsplans parti blir halva täckt yta och halva glasbeklädd,  bottenvåning lika parti om det inte är så att ett parti med dörr installeras för tillgänglighet ut till grönytor. Det är inte meningen användas som port! Bygglov skall säga sitt och vi kommer med närmare information till årsmötet, hur det hela har landat.

Vårens städdag beräknas  slutet av april, container kommer finnas den dagen och sedvanligt grillning. Vi återkommer med datum!

Datum för årsmöte är inte fastställd, styrelsen har påbörjat arbete med verksamhetsberättelse, årsbokslut etc. Beräknat sker årsmötet under maj månad.

Hälsningar från Styrelsen